Общи условия за използването на услугите, предоставение от платформата

Проект “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет” има за цел: посредством модел на партньорство и взаимодействие с други университети да се модернизира и повиши качеството на обучение по направление 5.10 Химични технологии в Химикотехнологичен и металургичен университет, София. Водещият подход е въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез прилагане на дигитални образователни технологии. За тази цел ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – гр. СОФИЯ, БУЛСТАТ: 000670673, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Климент Охридски“ № 8, представлявана от Ректора проф. д-р инж. Сеня Терзиева -Желязкова в партньорство с Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас и Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград наричана по-долу за краткост „Администратор” създадоха системата за публикуване на обяви, проследяване не студенти и т.н. наричана по-долу за краткост „Системата“.

Термините “Потребители”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица (дееспособни физически и юридически лица), посещаващи и използващи Системата без нужната регистрация, което включва и “Регистрирани потребители”, които по смисъла на настоящите условия, са клиент, влязъл в Системата със собствени потебителски данни, записан като студент в някой от трите университета – Химикотехнологичен и металургичен университет, Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас и Югозападен университет „Неофит Рилски“. „Клиенти“ ще бъдат налични всички предлагащи работа/събития страни с публикувани собствени обяви/събития на страница в Системата.

Общи правила

 1. С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от Системата, както и правата и задълженията на Администраторът и Потребителите във връзка с тези услуги. Използването на която и да е от услугите на Системата, е възможно само след приемане на настоящите общи условия, които създават договорните отношения между Администраторът и всеки от Потребителите.
 2. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на Администраторът. Използването на съдържанието на сайта е разрешено само за некомерсиални цели. Всяка употреба извън този смисъл – публикуване на текст или част от текст на друго място без с комерсиална цел, захранването на бази данни с комерсиална цел, както и всяка друга форма на комерсиално използване – е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.
 3. Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в сайта, са собственост на техните съответни притежатели.
 4. Администраторът има право, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, по всяко време, да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на Системата, чрез обновяване на този текст/страница. За всяко обновяване Администратора не е длъжен да  съобщава на Клиента. Клиента има право след запознаването си с промените и евентуално несъгласие с тях да прекрати занапред договорните си отношения с Системата и да престане да използва предоставяните чрез нейните услуги.
 5. Клиентът е отговорен за всяка употреба на Системата. Клиентът е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията публикувана относно тях. 
 6. Потребителите са отговорен за използването на регистрацията му, с или без негово разрешение. Те се съгласява незабавно да уведоми Администраторът за всяко неупълномощено използване на регистрацията и паролата му.
 7. Приемайки настоящите условия, Потребителите се съгласяват, че публикуваните контакти на физически лица и компании могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстване за и назначаване на обявени позиции за работа/рекламиране на събития и заявяване на участие или изискване на допълнителна информация. С приемането на настоящите условия Потребителите се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.
 8. Администраторът не е работодател по отношение на използването на Системата и не носи отговорност за каквито и да е решения, свързани с наемането на персонал чрез Системата.
 9. С приемането на настоящите условия Клиентът се счита информиран, че контактите между търсещите и предлагащи работа на Системата са преки и кандидатурите постъпват директно при работодателите, които могат да запазят копие от тези кандидатури в тяхна собствена база данни, като в тези случаи Администраторът не носи отговорност за запазването, използването или поверителността на информацията.
 10. Администраторът не гарантира за правдивостта, прецизността или надеждността на контактите, създадени от Клиентите и не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните обяви/събития, получените кандидатури и изпратените от Потребители автобиографии. С приемането на настоящите условия, Клиентът или Потребителят потвърждават, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в Системата или изпратена след контакт благодарение на Системата.
 11. Клиентът няма право да публикува и редактира информация от свое име или това на трети лица без тяхно съгласие. За тази цел трябва да се свърже с Администратор.
 12. Клиентът или Потребителят се задължава да използва Системата законосъобразно. Клиентът или Потребителят няма право да публикува или разпространява чрез Системата материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба. Клиентът или Потребителят няма право да публикува реклама на други продукти и/или услуги без предварителното съгласие на Системата.

Правила за използване на информацията

 1. Клиентът декларира, че всички изпратена за публикуване от него обяви са за действително съществуващи и актуални позиции.
 2. Клиентът или Потребителят се съгласява, че ще използва Системата в съответствие с настоящите ОУ и действащото законодателство.
 3. Клиентът или Потребителят няма право:
  /а/ да предава, разпространява, запазва съдържащите се на страниците материали по начин, с който се нарушават или не се зачитат обществени интереси или права и законни интереси на трети лица;
  /б/ да публикуват или изпращат за публикуване материали, които са c дискриминационен характер или с които се нарушава поверителността или права на трети лица;
  /в/ да изпраща непълни, неверни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост;
  /г/ да изтрива, достъпва с неправомерно получен досъп или променя всякакви материали, изпратени от други лица;
  /д/ да разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако той е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;
  /е/ да разпространява информация, която съдържа търговски тайни, освен ако той не ги притежава или има разрешение от собственика;
  /ж/ да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;
  /з/ да разпространява информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други Клиенти или за всяка друга личност;
  /и/ да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;
  /й/ да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация.
 4. Потребителят е отговорен за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица.
 5. Потребителят има правата, предвидени в Глава ІІІ, чл. 12 до чл. 22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на личните данни на Системата.
 6. Администраторът има право да прекрати предоставяната услуга, в случай че има подозрения за нарушаване на настоящите ОУ.
 7. Клиентът или Потребителят няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на страницата, включително, без ограничения:
  /а/ да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг клиент с парола и е-mail/потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;
  /б/ да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;
  /в/ да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг Потребител, група или мрежа, в това число, но не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;
  /г/ да изпраща нежелани имейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;
  /д/ да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата.
 8. Клиентът или Потребителят носи отговорност за извършване на всякакви действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.

Услуги за студенти

 1. Всички услуги за студенти са безплатни.
 2. студентите могат да бъдат както регистрирани, наричани за кратко впоследствие регистрирани потребители, така и нерегистрирани потребители.
 3. Регистрацията на студенти:
  22.1. За да се регистрира потребителят попълва регистрационната форма, в която въвежда имената си, e-mail адрес, парола за достъп, телефон, университет (автоматично попълнен на база на попълнената форма), година на дипломиране, факултет, специалност, образователна степен.
  22.2. На въведения e-mail адрес получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично.
  22.3. След успешна регистрация потребителят бива пренасочен към своя профил. От този момент този потребител се счита за регистриран. За достъп до профила се използват e-mail адреса и паролата, въведени в регистрационната форма, като Регистрираният потребител носи отговорност да ги съхрани.
 4. Регистрираният потребител има възможност да кандидатства по обяви за работа, което включва такива за нерегистрирани потребители, както и такива избрани от Администраторът за студенти на съответния университет. Регистрираният потребител има и възможност да получава известия за нови обяви по определени критерии по преценка на Администратора.
 5. По обяви за работа могат да кандидатстват и не регистрираните студенти , които имат лимитиран достъп до обявите, предназначени за нерегистрирани студенти използвайки линк за тази цел
 6. Потребите, искащ да се регистрира в Системата, не може да стори това два пъти с един и същ e-mail адрес. 
 7. Регистрираните потребители могат свободно да преглеждат, редактират, коригират информацията, съдържаща се в техните профили, както и да го изтрият при желание, като той ще бъде махнат и от вътрешната база данни на Системата.
 8. Регистрираният потребител имат възможност и дават съгласие да получава уведомяване по e-mail за нови позиции изпратени по преценка на Администратора
 9. Секция “Обяви”:
  29.1. Тази секция дава възможност на всеки Клиент – търсещ работа (както регистриран, така и нерегистриран) да търси и преглежда съотвентни публикувани обяви за работа (поверителни и поверителни), както и да филтрира съдържанието по собствено желание.
  29.2. Секцията дава възможност да бъдат разгледани всички поверителни обяви публикувани от Администратора.
  29.3. Потребителят може чрез Системата да изпрати по e-mail публикувана в сайта обява за работа, или да я споделя в социални платформи.
  29.4. Потребителят може да кандидатства по публикуваните в Системата обяви чрез посочения в нея линк.
 10. Клиентът, търсещ работа, има право да използва безплатно информацията и услугите, предоставяни от Системата за студенти.

Услуги за работодатели

 1. Публикуване на безплатна обява – обявата може да бъде извършено само чрез контакт с Администратора.
 2. Администраторът не носи отговорност за авторските права върху изображенията, изпратени от Клиентите в техните обяви и профили.
 3. С цел предпазване на Клиентите, публикуващи обяви в Системата от получаване на нежелани съобщения и спам, Системата може да премахне имейла на Клиента от обявата. Това ще може да стане при специално заявяване на Клиента по време на комуникацията му с Администратора. При не заявено такова, Администратора не носи отговорност за съдържанието изпратено към Клиента по имейл.

Други услуги

 1. Администраторът може да използва предоставената от Клиента или Потребителя информация, за да го уведомява за допълнителни информация, които могат да представляват интерес относно различни проблеми или възможности.

Отговорност на Админстратора

 1. По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни Администраторът е администратор на личните данни на субектите, използващи Системата. Администраторът обработва личните данни на субектите с оглед целите, определени от администратора, публикувал обява за предлагане на работа. В съответствие с нормативните изисквания, с Политиката за поверителност и Вътрешните правила за поведение, Администраторът прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на обработване на личните данни на субектите. В случай на нарушение на тази сигурност обаче, в изпълнение на чл.33 и чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679, Администраторът уведомява КЗЛД и/или субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за съответното нарушение.
 2. Администраторът не може и не потвърждава, че всеки Клиент или Потребител е този, за когото се представя. Администраторът не може и не се замесва в отношенията между клиентите, и не контролира поведението им. В случай на спор между един или повече клиенти или потребители, Администраторът (и неговите служители) не носи отговорност и се освобождава от претенции, искания и обезщетения (действителни и като последица, директни и индиректни) от всякакъв вид и естество, произтичащи или по някакъв начин свързани с такъв вид спорове.
 3. Администраторът по правило не контролира информацията, предоставена от клиентите на разположение в уеб страниците. При съобщение от страна на Клиент за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите ОУ, Администраторът може да разследва тези твърдения и да определи добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстрани или да поиска отстраняване на информацията. Администраторът има право да изключи Клиенти и да не допусне техен бъдещ достъп до страницата при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за поверителност на личните данни и/или законите, както и право да прекъсне контакти, които са оскърбителни или незаконни.
 4. Администраторът не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от страниците на Системата. При никакви обстоятелства Администраторът не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Клиента от получена или неполучена информация чрез Системата. Клиентът е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието.
 5. Администраторът не гарантират, че Системата ще бъде достъпна непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дава гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването ѝ, както и за точността и достоверността на съдържанието на обявите, както и друга информация, предоставени от клиентите.
 6. Администраторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, разрушаване на системата или неразрешен достъп. В последния случай, Администраторът уведомява КЗЛД, съответно – субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е узнал.
 7. Администраторът не носи отговорност за решения, основани на публикуваната информация.
 8. Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай че Клиент публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

Отговорности на Клиента

 1. Клиентът или Потребителят изрично се съгласява да не търси отговорност от Администраторът за незаконно или обидно поведение на други клиенти, посетители или трети лица и в тези случаи клиентът носи изцяло риска от евентуални вреди.
 2. Клиентът  или Потребителят се задължава да не търси отговорност от Администратора, респективно неговите собственици, управители и служители за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на Системата от Клиента или от трето лице с неговите данни за достъп.
 3. Администраторът обработва личните данни на субектите, необходими с оглед използване на услугите по търсене и намиране на работа, въз основа на тяхното съгласие, изразено ясно и недвусмислено в етапа на регистрация в профила или приемане на съответните условия. При обработване на личните им данни, субектите имат всички права, регламентирани в чл.12 до чл.22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на Администратора. В случай че субектът на данни прецени, че Администраторът нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, той може да се свържете с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни.

За да използвате този сайт, трябва да приемете настоящите общи условия. В противен случай няма да имате достъп до услугите му.  Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане.